Plaza Ashitaka Mondo

Title: Plaza Ashitaka Mondo
Arrangement: NSY [Sally]
Lyrics: shuriken [Sally]
Vocals: Ranko

Original theme:

  • Shigen no Beat ~ Pristine Beat – Touhou Kishinjou ~ Double Dealing Character; Raiko Horikawa’s theme

Album:

  • Bachi [Sally] (track 7)