anjir

Title: anjir
Arrangement: kaztora [Shinra-Bansho]
Lyrics: azuki [Shinra-Bansho]
Vocals: Ranko

Original theme:

  • Furuki Yuánshén – Touhou Shinreibyou ~ Ten Desires; Seiga Kaku’s theme

Album:

  • Paraiso [Shinra-Bansho] (track 8)

Versions

  • Original version: the one in the album Paraiso.
  • feat. Ayaponzu* version: a version with Ayaponzu* singing instead of Ranko. It was released on Shinra-Bansho’s Reitaisai 16 omake CD.