Plaza roboscape

Title: Plaza roboscape
Arrangement: NSY [Sally]
Lyrics: shuriken [Sally]
Vocals: Ranko

Original theme:

  • Unga wo Yukikau Jin’you – Touhou Kishinjou ~ Double Dealing Character; stage 2 theme

Album:

  • Byou [Sally] (track 1)

Karaoke services:

  • JOYSOUND (670258)